Privacyverklaring sollicitantenportaal HVC

Als je bij N.V. HVC (hierna: HVC) solliciteert via www.werkenbijHVC.nl dan verstrek je ons gegevens over jezelf. Niet alleen via ons online formulier, maar ook in de documenten die je toevoegt als bijlage, zoals je CV en motivatiebrief. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe HVC met jouw persoonsgegevens om gaat. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens rondom jouw sollicitatie en de sollicitatieprocedure tot het moment dat je bij ons in dienst treedt (of niet). Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

HVC hecht groot belang aan jouw privacy en gaat daarom zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om je persoonsgegevens te beschermen;
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en te verbeteren;

Contact

HVC is als je mogelijke toekomstige werkgever verantwoordelijk voor de omgang met jouw persoonsgegevens als je bij ons solliciteert. Heb je vragen over de privacyverklaring dan kun je contact met ons opnemen via:

Email: hrsc@hvcgroep.nl.

Post     N.V. HVC

          onder vermelding van: sollicitantenportaal

           Postbus 9199

   1800 GD Alkmaar

Persoonsgegevens

Als je solliciteert op een vacature of via een open sollicitatie kan HVC de onderstaande persoonsgegevens van je verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam

 • geslacht

 • e-mailadres

 • inhoud CV en motivatiebrief

 • Gebruikersnaam van de sollicitatieportaal

 • inhoud communicatie via de sollicitatieportaal en e-mailverkeer

 • status sollicitatie

Als je wordt aangenomen zal HVC ook de volgende gegevens bij je opvragen en verwerken:

 • telefoonnummer

 • geboortedatum en leeftijd

 • adres

 • (pas)foto

 • kopieën van diploma’s

 • kopie paspoort, inclusief BSN en pasfoto

 • kopie rijbewijs (indien nodig voor je functie)

 • nationaliteit

 • gegevens dienstverband en functie

 • IBAN nummer en bankgegevens

 • Arbeidsovereenkomst met bijlagen

Grondslag voor verwerking

HVC gebruikt je persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie waar je naar solliciteert of dat je geschikt zou zijn voor andere functies of toekomstige vacatures. Als je wordt aangenomen verwerkt HVC je gegevens om je arbeidsovereenkomst en personeelsdossier te kunnen opstellen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dat verband. Verder wordt bij het digitaal ondertekenen naam, e-mailadres en telefoonnummer van de perso(o)n(en) die tekeningsbevoegd zijn gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de SignServiceLog.”

Ook kan HVC je persoonsgegevens gebruiken om de sollicitatieportaal en haar website www.werkenbijhvc.nl te verbeteren en de sollicitatieprocedure zo efficiënt mogelijk te maken.

Doelen van verwerking

De hiervoor genoemde persoonsgegevens kunnen door HVC gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • verwerken vacatures en sollicitaties

 • beoordelen geschiktheid sollicitanten voor de specifieke functie

 • beoordelen of je onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (indien van toepassing)

 • Digitaal ondertekenen van een eventuele in dienst document

 • verbetering sollicitatieprocedure

 • het behandelen van vragen, opmerkingen en klachten

 • maken van analyses en rapportages over vragen, opmerkingen en klachten

 • verbetering website

 • beheer en beveiliging ICT-systemen van HVC

 • naleving van wettelijke verplichtingen en uitvoeren van rechterlijke bevelen

 • voeren van geschillen

Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan HVC gebruik maken van diensten van derden die toegang kunnen hebben tot je persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan onze IT leveranciers of aan andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als HVC.

Je persoonsgegevens zullen door HVC niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële, goede of ideële doelen. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of overheidsinstanties.

Als je via Facebook of LinkedIn solliciteert kan het zo zijn dat je persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) komen. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield* gecertificeerd. Dat betekent dat zij hebben aangegeven zich te zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

*In een recente uitspraak van het HvJ EU, d.d. 16 juli 2020 (Schrems II-arrest) is door het Hof de door het EU-VS-Privacy Shield geboden bescherming als onvoldoende beoordeeld. De Europese Commissie is nu aan zet  om een nieuwe regeling op te stellen voor de doorgifte van gegevens van de EU naar de VS. De Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt momenteel binnen de European Data Protection Board (EDPB) wat de praktische gevolgen zijn van deze uitspraak. HVC kiest ervoor om de ontwikkelingen op dit gebied af te wachten.

Cookies

HVC maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. Via de website www.werkenbijhvc.nl worden onder meer functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult in het sollicitatieformulier. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van je browserinstellingen zodat de website goed op je beeldscherm komt. Wilt je meer weten over het gebruik van cookies op de HVC websites? Lees dan onze cookieverklaring op de HVC site: HVC Cookiebeleid

Bewaartermijnen

Als je wordt afgewezen nadat je hebt gesolliciteerd worden je gegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd mits je tijdens het solliciteren heb aangegeven dat wij je gegevens langer (1 jaar) mogen bewaren. Kom je in dienst bij HVC, dan worden je persoonsgegevens langer bewaard, onder meer in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

HVC neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. HVC hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. We evalueren dit beleid periodiek en als het nodig is passen we onze maatregelen aan.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen om inzage te krijgen in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van je persoonsgegevens. Als je gegevens niet juist zijn, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je HVC vragen om overdracht van je persoonsgegevens.

Heb je een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je deze sturen naar:

N.V. HVC

Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens

Postbus 9199

1800 GD ALKMAAR

Of per e-mail naar: hrsc@hvcgroep.nl.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je bij indiening van je verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens via www.werkenbijhvc.nl of de sollicitatieportaal, dan horen wij dat graag. Als wij er niet samen uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je  kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je bij de rechter een zaak voorleggen.   

Wijzigingen privacyverklaring

HVC kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. HVC raadt je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 10 oktober 2022

Andere HVC websites

Deze verklaring ziet alleen op de verwerking van je persoonsgegevens via www.werkenbijhvc.nl en het sollicitantenportaal van HVC. Wil je weten welke persoonsgegevens HVC via haar andere websites, zoals www.hvcgroep.nl verwerkt, lees dan deze privacyverklaring: HVC algemene Privacyverklaring